900 101 051

Barras Eléctricas Galaico-Asturianas, S.A.

O Consello de Administración desta Sociedade, en uso das facultades que lle confiren os seus Estatutos Sociais, acordou convocar os señores accionistas a Xunta Xeral de Accionistas , que se celebrará en Lugo, no domicilio social, sito en Rúa Aller Ulloa, Ramón María, nº 9, o día 15 de xuño de 2017, ás 12.00 horas, en primeira convocatoria, e se fóra preciso, no mesmo lugar e hora, o día 16 de xuño de 2017, en segunda, para tratar dos asuntos comprendidos no seguinte:

Orde do Día
  1. Exame e aprobación, se é o caso, das Contas Anuais e a xestión do Consello de Administración do exercicio 2016.
  2. Distribución do resultado.
  3. Cesamento, renovación, nomeamento e/ou ratificación de Conselleiros.
  4. Delegación de facultades.
  5. Rogos e preguntas.
  6. Lectura e aprobación, se procedese, da Acta da Xunta.
Os accionistas teñen dereito a obter da sociedade, de forma inmediata e gratuíta, os documentos a que se refire o punto Primeiro da Orde do Día, así como o Informe de Xestión e o Informe dos Auditores de Contas.

Lugo, a 2 de maio de 2017. - A Secretaria do Consello de Administración, Dª Susana Alonso Sánchez.