900 101 051

Barras Eléctricas Galaico-Asturianas, S.A.

O Consello de Administración desta Sociedade, en uso das facultades que lle confiren os seus Estatutos Sociais, acordou convocar os señores accionistas a Xunta Xeral de Accionistas

leer más

Barras Eléctricas Galaico-Asturianas, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en uso de las facultades que le confieren sus Estatutos Sociales, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General de Accionistas

leer más